Thiết kế File excel QL Thi đua, khen thưởng

vnnth05

New Member
Hội viên mới
Kính gửi các Bô lão về Excel

Hiện nay mình đang rất cần thiết kế 01 file excel với ý tưởng như sau:

01 file ex quản lý Công tác thi đua khen thưởng như sau

Gồm 02 phần: Khen thưởng Nội bộ Công ty & Khen thưởng do Nhà nước khen tặng

Nội bộ:

Đối với cá nhân

- Họ tên

- Mã số

- Ngày tháng năm sinh

- Đơn vị

- Chức vụ

- Ngày vào công ty

- CMND

- Ngày cấp

- Nơi cấp

- Địa chỉ

- SĐT

- Các hình thức khen thưởng đã được khen tặng bao gồm: số quyết định, ngày tháng năm, nội dung khen thưởng; báo cáo thành tích (nếu có thì link nội dung file báo cáo); Hình ảnh Giấy khen (link file)

- Các hình thức Kỷ luật bao gồm: số quyết định, ngày tháng năm, nội dung kỷ luật; Bản kiểm điểm, tường trình (nếu có thì link nội dung file)

Khi cần truy xuất thông tin của 01 người nào đó thì sẽ hiện tất cả các Nội dung như trên.

Khi cần nhập thông tin thì sẽ có bảng nhập tất cả các dữ liệu như trên vào

Có thể truy xuất báo cáo theo các lựa chọn sau:

- Theo năm

- Theo đơn vị

- Theo hình thức khen thưởng (Chiến sỹ thi đua; Lao động xuất sắc; Lao động tiên tiến)

Đối với Tập thể

- Tên tập thể

- Đơn vị trực thuộc

- Các hình thức khen thưởng đã được khen tặng bao gồm: số quyết định, ngày tháng năm, nội dung khen thưởng; báo cáo thành tích (nếu có thì link nội dung file báo cáo).Hình ảnh Giấy khen (link file)

- Các hình thức Kỷ luật bao gồm: số quyết định, ngày tháng năm, nội dung kỷ luật; Bản kiểm điểm, tường trình (nếu có thì link nội dung file)

Khi cần truy xuất thông tin của 01 đơn vị nào đó thì sẽ hiện tất cả các Nội dung như trên.

Khi cần nhập thông tin thì sẽ có bảng nhập tất cả các dữ liệu như trên vào

Có thể truy xuất báo cáo theo các lựa chọn sau:

- Theo năm

- Theo đơn vị

- Theo hình thức khen thưởng ( Tập thể Lao động xuất sắc; Tập thể Lao động tiên tiến)


Nhà nước khen tăng

Đối với cá nhân

- Họ tên

- Ngày tháng năm sinh

- Đơn vị

- Chức vụ

- CMND

- Ngày cấp

- Nơi cấp

- Địa chỉ

- SĐT

- Các hình thức khen thưởng đã được khen tặng bao gồm: số quyết định, ngày tháng năm, nội dung khen thưởng; cấp khen thưởng báo cáo thành tích (nếu có thì link nội dung file báo cáo); Hình ảnh Giấy khen, bằng khen... (link file)

Khi cần truy xuất thông tin của 01 người nào đó thì sẽ hiện tất cả các Nội dung như trên.

Khi cần nhập thông tin thì sẽ có bảng nhập tất cả các dữ liệu như trên vào

Có thể truy xuất báo cáo theo các lựa chọn sau:

- Theo năm

- Theo tên

- Theo hình thức khen thưởng (Tất cả các hình thức TĐKT của nhà nước (phần này có thể nhập vào)


Đối với tập thể

- Tên tập thể

- Tên đơn vị quản lý trực thuộc

- Các hình thức khen thưởng đã được khen tặng bao gồm: số quyết định, ngày tháng năm, nội dung khen thưởng; cấp khen thưởng báo cáo thành tích (nếu có thì link nội dung file báo cáo); Hình ảnh Giấy khen, bằng khen... (link file)

Khi cần truy xuất thông tin của 01 tập thể nào đó thì sẽ hiện tất cả các Nội dung như trên.

Khi cần nhập thông tin thì sẽ có bảng nhập tất cả các dữ liệu như trên vào

Có thể truy xuất báo cáo theo các lựa chọn sau:

- Theo năm

- Theo tên tập thể

- Theo hình thức khen thưởng (Tất cả các hình thức TĐKT của nhà nước (phần này có thể nhập vào)


Kính mong các Bô lão xem xét giúp đỡ nhé

Trân trọng
Mr.Lee
 

thinhvd

Member
Hội viên mới
Kính gửi các Bô lão về Excel

Hiện nay mình đang rất cần thiết kế 01 file excel với ý tưởng như sau:

01 file ex quản lý Công tác thi đua khen thưởng như sau

Gồm 02 phần: Khen thưởng Nội bộ Công ty & Khen thưởng do Nhà nước khen tặng

Nội bộ:

Đối với cá nhân

- Họ tên

- Mã số

- Ngày tháng năm sinh

- Đơn vị

- Chức vụ

- Ngày vào công ty

- CMND

- Ngày cấp

- Nơi cấp

- Địa chỉ

- SĐT

- Các hình thức khen thưởng đã được khen tặng bao gồm: số quyết định, ngày tháng năm, nội dung khen thưởng; báo cáo thành tích (nếu có thì link nội dung file báo cáo); Hình ảnh Giấy khen (link file)

- Các hình thức Kỷ luật bao gồm: số quyết định, ngày tháng năm, nội dung kỷ luật; Bản kiểm điểm, tường trình (nếu có thì link nội dung file)

Khi cần truy xuất thông tin của 01 người nào đó thì sẽ hiện tất cả các Nội dung như trên.

Khi cần nhập thông tin thì sẽ có bảng nhập tất cả các dữ liệu như trên vào

Có thể truy xuất báo cáo theo các lựa chọn sau:

- Theo năm

- Theo đơn vị

- Theo hình thức khen thưởng (Chiến sỹ thi đua; Lao động xuất sắc; Lao động tiên tiến)

Đối với Tập thể

- Tên tập thể

- Đơn vị trực thuộc

- Các hình thức khen thưởng đã được khen tặng bao gồm: số quyết định, ngày tháng năm, nội dung khen thưởng; báo cáo thành tích (nếu có thì link nội dung file báo cáo).Hình ảnh Giấy khen (link file)

- Các hình thức Kỷ luật bao gồm: số quyết định, ngày tháng năm, nội dung kỷ luật; Bản kiểm điểm, tường trình (nếu có thì link nội dung file)

Khi cần truy xuất thông tin của 01 đơn vị nào đó thì sẽ hiện tất cả các Nội dung như trên.

Khi cần nhập thông tin thì sẽ có bảng nhập tất cả các dữ liệu như trên vào

Có thể truy xuất báo cáo theo các lựa chọn sau:

- Theo năm

- Theo đơn vị

- Theo hình thức khen thưởng ( Tập thể Lao động xuất sắc; Tập thể Lao động tiên tiến)


Nhà nước khen tăng

Đối với cá nhân

- Họ tên

- Ngày tháng năm sinh

- Đơn vị

- Chức vụ

- CMND

- Ngày cấp

- Nơi cấp

- Địa chỉ

- SĐT

- Các hình thức khen thưởng đã được khen tặng bao gồm: số quyết định, ngày tháng năm, nội dung khen thưởng; cấp khen thưởng báo cáo thành tích (nếu có thì link nội dung file báo cáo); Hình ảnh Giấy khen, bằng khen... (link file)

Khi cần truy xuất thông tin của 01 người nào đó thì sẽ hiện tất cả các Nội dung như trên.

Khi cần nhập thông tin thì sẽ có bảng nhập tất cả các dữ liệu như trên vào

Có thể truy xuất báo cáo theo các lựa chọn sau:

- Theo năm

- Theo tên

- Theo hình thức khen thưởng (Tất cả các hình thức TĐKT của nhà nước (phần này có thể nhập vào)


Đối với tập thể

- Tên tập thể

- Tên đơn vị quản lý trực thuộc

- Các hình thức khen thưởng đã được khen tặng bao gồm: số quyết định, ngày tháng năm, nội dung khen thưởng; cấp khen thưởng báo cáo thành tích (nếu có thì link nội dung file báo cáo); Hình ảnh Giấy khen, bằng khen... (link file)

Khi cần truy xuất thông tin của 01 tập thể nào đó thì sẽ hiện tất cả các Nội dung như trên.

Khi cần nhập thông tin thì sẽ có bảng nhập tất cả các dữ liệu như trên vào

Có thể truy xuất báo cáo theo các lựa chọn sau:

- Theo năm

- Theo tên tập thể

- Theo hình thức khen thưởng (Tất cả các hình thức TĐKT của nhà nước (phần này có thể nhập vào)


Kính mong các Bô lão xem xét giúp đỡ nhé

Trân trọng
Mr.Lee
Cái này về mặt thiết kế thì không khó nhưng sẽ hơi nhiều trường số liệu
1. Các danh mục
2. Bảng cập nhật khen thường (có chọn theo datavalidation)
3. Phần truy vấn thông tin: Có thể sử dụng luôn tính năng autofilter của excel để lọc hoặc có thể lâp ra 1 báo cáo truy vấn bằng công thức excel hoặc bằng A-Tools
3. Phần tổng hợp: Lên báo cáo tổng hợp tình hình khen thường lọc theo đối tượng
Nếu bạn tốt về Excel thì bạn kiếm 1 file mẫu hoặc 1 file của 1 bạn trước đó đã đăng để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với đơn vị bạn đang làm
Nếu bạn chưa ổn về Excel lắm thì nên đi học thêm về Excel Nâng Cao hoặc đặt hàng thiết kế theo yêu cầu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top