Code ket chuyển số dư sang file khác

nhung2008

Member
Hội viên mới
Mình có sưu tầm đoạn code kết chuyển số dư sang một file excel khác.
Ví dụ : Ta có một file excel kế toán tiền mặt kết chuyển sang tháng sau.
Ta có đoạn code như sau :
Sub button1_click()
Dim tenfile As String
Dim ten As Integer
Dim tl
tl = MsgBox("Ban thuc su muon ket chuyen ! ", vbOKCancel, "Thong bao")
If tl = vbOK Then
ActiveWindow.SmallScroll down:=22
Range("C35").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll down:=22
Range("C4").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, operation:=xlNone, skipblanks:=False, Transpose:=False
Range("D2").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Range("C2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, operation:=xlNone, skipblanks:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
Sheets("THU").Select
Range("A6:E250").Select
Selection.ClearContents
Range("A6").Select
Sheets("CHI").Select
Range("A6:E250").Select
Selection.ClearContents
Range("A6").Select
Sheets("TONGKETQUY").Select
ten = Application.Range("C2").Value
tenfile = "C:-/My Documents\KTTM thang " & ten & ".xls"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=tenfile, FileFormat:=xlNormal, Password:="", writerespassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False

End If
End sud
 

sinhvienpy89

Mỗi ngày 1 điều mới
Hội viên mới
Nếu mà chúng ta không cần Code này mà làm bằng Công thức liên kết, thì Code trên nó sẽ tự động hơn như thế nào?Mong nhung2008 giải thích rõ thêm.
 

nhung2008

Member
Hội viên mới
Ðề: Code ket chuyển số dư sang file khác

Nếu bạn dùng hàm liên kết thì file excel của bạn rất nặng. Code này dùng để bạn kết chuyển tất cả số dư sang một file excel khác với giá trị nhất định vì dùng lệnh value, file excel bạn nhẹ đi rất nhiều không phụ thuộc vào file liên kết. Tránh trường hợp có ai đó xóa một file liên kết của bạn thì sẽ không báo lỗi và kiểm tra được dữ liệu có bị thay đổi không.
 

xuanthanh

Member
Hội viên mới
Ðề: Code ket chuyển số dư sang file khác

Mình có sưu tầm đoạn code kết chuyển số dư sang một file excel khác.
Ví dụ : Ta có một file excel kế toán tiền mặt kết chuyển sang tháng sau.
Ta có đoạn code như sau :
Sub button1_click()
Dim tenfile As String
Dim ten As Integer
Dim tl
tl = MsgBox("Ban thuc su muon ket chuyen ! ", vbOKCancel, "Thong bao")
If tl = vbOK Then
ActiveWindow.SmallScroll down:=22
Range("C35").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll down:=22
Range("C4").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, operation:=xlNone, skipblanks:=False, Transpose:=False
Range("D2").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Range("C2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, operation:=xlNone, skipblanks:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
Sheets("THU").Select
Range("A6:E250").Select
Selection.ClearContents
Range("A6").Select
Sheets("CHI").Select
Range("A6:E250").Select
Selection.ClearContents
Range("A6").Select
Sheets("TONGKETQUY").Select
ten = Application.Range("C2").Value
tenfile = "C:-/My Documents\KTTM thang " & ten & ".xls"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=tenfile, FileFormat:=xlNormal, Password:="", writerespassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False

End If
End sud
Khi chạy đoạn code này
1/ Màn hình sẽ bị giật
2/ Tốc độ chậm do phải Select nhiều quá
3/ Chỉ đúng cho một file cụ thể, không dùng chung đưiợc vì không biết ô cần kết chuyển. Và như vậy với mỗi lần kết chuyển phải sửa lại code trong file
4/ ....
Một đôi lời nhận xét
Thân
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top