Kết quả tìm kiếm

  1. huyentrang88

    TS vào sổ nhưng quên trích khấu hao

    Ðề: TS vào sổ nhưng quên trích khấu hao Nếu hok mún làm lại từ tháng 1.Vậy thì trích theo quý đi. Như vậy chỉ fải sửa lại sổ sách của tháng 3.
  2. huyentrang88

    Báo cao thuế công ty vừa thành lập

    Ðề: Báo cao thuế công ty vừa thành lập Bạn nộp ngay đi may ra thì thuế hok fạt...Dù hok PS nhưng hàng tháng bạn vẫn fải làm tờ khai thuế GTGT.
Top