Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

malanh2708
malanh2708
Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ ... cơ mà 10 năm thì " mòn" thôi , chưa cũ hả anh ?
PPK
PPK
10 năm chưa khấu hao hết mà Ma ? Vòng đời TSCĐ thường là 15 năm . Mới 10 năm thì mòn thôi , Ráng 5 năm nữa thanh lý
hehehe
malanh2708
malanh2708
khấu hao ngắn , giảm rủi ro a ơi @@
Top