Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

N
ng_thanhluan
IF(K5="",(VLOOKUP('P Chi'!$K$3,SQuy!$C$15:$I$85,7,0))/1.1,VLOOKUP('P Chi'!$K$3,SQuy!$C$15:$I$85,7,0)). vậy mới đúng, dư khoảng trắng giữa 2 "".
Với lại điều kiện $K$3 thì hơi kỳ đó, vì nếu kéo dữ liệu thì vẫn luôn lọc theo $k$3
Khiconnb
Khiconnb
tk bạn Luan để mình k tra lại xem sao ^^i
Khiconnb
Khiconnb
K3 là 1 ô cố định nhưng nó nhảy dũ liễu theo mình chọn rồi
Top