Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

songtu
songtu
hoặc thu tiền mặt
Hoặc N642/C131 : 400đ : xử lý số học.
hoặc 811/C131
malanh2708
malanh2708
treo Nợ phải thu đó , hóa đơn sau nói họ chuyển đủ :v
Top