• bạn ơi! bạn có sơ đồ luân chuyển chứng từ mua hàng và bán hàng của công ty Cổ phần, nhưng ngành nghề chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đó bạn?
    N
    ng_thanhluan
    sơ đồ và trình tự lưu chuyển là do quy mô, cách thức kiểm soát, nguồn nhân lực mà có
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top