Chẳng biết nên hiểu như thế nào đối với hướng dẫn của Nghị Định và Thông Tư đây?

dalatbuon

Sống cho ra Sống
Hội viên mới
Em đọc mà chẳng biết người ta soạn thảo cái gì nữa
Theo Nghị Định Số: 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.
...
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá (sau đây gọi tắt là Nghị định số 170/2003/NĐ-CP) như sau:
1. Sửa đổi Điều 1:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; nội dung, điều kiện và thẩm quyền quyết định biện pháp bình ổn giá; danh mục tài sản, hàng hoá, dịch vụ do nhà nước định giá; hiệp thương giá; thẩm định giá; kiểm soát các yếu tố hình thành giá; thẩm quyền định giá; đăng ký giá, kê khai giá; công khai thông tin về giá và quản lý nhà nước về giá.”
...
Tại khoản 1,Chương I,phần B Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 hướng dẫn ND170/2003/NĐ-CP và Nghị Định số 75/2008/NĐ-CP lại nói:
...
1.Danh mục hàng hoá,dịch vụ thực hiện bình ổn giá quy định tại khoản 2,Điều 1 Nghị Định số 75/2008/NĐ-CP được quy định tại Phụ lục số 1a kèm theo thông tư này...
Đọc đi đọc lại rồi mà vẫn không thấy phần trích dẫn của văn bản trên tại Điều 1 Nghị Định số 75/2008/NĐ-CP
Từ đầu đến cuối TT104/2008 Gặp vô số phần trích dẫn này mà thực tế mà nó lại nằm ở điều khác của NĐ 75/2008/NĐ-CP.
Tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2010 cũng tương tự.
VD: Điều 2 của TT122/2010 cũng đưa ra phần trích dẫn này.
Các pác nào đã đọc qua xin cho ý kiến ạh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top